แจงความคืบหน้า กฎกระทรวงฯ กำหนดจำนวนคนพิการ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ภาครัฐ ต้องรับเข้าทำงาน

วันที่: 
17 มกราคม 2012

 

              กระทรวงแรงงาน แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตาม “กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕”

 

             นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงแรงงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้ยกร่าง “กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔” และปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงโดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ข้อยุติในการกำหนดจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงานในอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ หรือสถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง ๑๐๐ คน ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ๑ คน และได้นำร่างกฎกระทรวงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
              ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยการชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ แก่นายจ้าง/สถานประกอบการจำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมถึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยเสนอขออนุมัติในหลักการต่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา และในส่วนของแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ จะมีการจัดประชุมหารือกับสำนักทรัพยากรบุคคลและกองการเจ้าหน้าที่ของทุกกรม/สำนักงานประกันสังคมในประเด็นการออกประกาศ/เกณฑ์การรับสมัครคนพิการเข้าเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ รวมทั้งหาแนวทางตามมาตรา ๓๕
              นอกจากนี้ยังกำหนดจัดประชุม/สัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานเตรียมการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ หารือแนวทางการผ่อนผันการส่งเงินเข้ากองทุนฯ กรณีวิกฤตอุทกภัยด้วย
             ทั้งนี้มาตรา ๓๕ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา  ๓๓ และกรณีที่นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ โดยหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงานหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้
             การดำเนินงานตามมาตรา ๓๕ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะเป็นหน่วยปฏิบัติเตรียมความพร้อมและประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงแรงงาน สำหรับการปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว กระทรวงแรงงานในฐานะที่ออกกฎกระทรวงฯ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการจะเป็นหน่วยงานนำร่องและเป็นตัวอย่างแก่กระทรวงต่างๆ ดำเนินการและรายงานผลความคืบหน้าเป็นระยะๆ

 

แรงงานไทย ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
/กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว