รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 

 

คุณวุฒิและการศึกษา

 • ปี 2556 ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยานครพนม
 • ปี 2555 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5
 • ปี 2553 – 2554 วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
 • ปี 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายบริหารเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-terrorism Executive Forum) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
 • ปี 2547 สัมมนาการรักษาความปลอดภัยระบบการขนส่งมวลชน (Mass Transit Security Seminar) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2546 สัมมนาการบริหารวิกฤตการณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Senior Crisis Management Seminar) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2542 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
 • ปี 2538 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15
 • ปี 2538 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรความเป็นเลิศของนักบริหาร
 • ปี 2534 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 33
 • ปี 2533 ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2525 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 6
 • ปี 2519 ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.29)

การดำรงตำแแหน่งที่สำคัญ

 • พ.ย.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน / รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ - ปัจจุบัน
 • 5 ก.ย.2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 • 22 พ.ค.2557 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
 • ปี 2555 – 2557 ผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติ (คนที่ 9)
 • ปี 2554 เลขาธิการ ป.ป.ส.(คนที่ 13) / รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ปี 2553 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 • ปี 2552 ปรึกษา (สบ.10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) (อัตรา พลตำรวจเอก) และกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต.
 • ปี 2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร 9 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า / รองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปี 2548 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 /ผู้บัญชาการสูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า /รองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปี 2547 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (อัตรา พลตำรวจโท)
 • ปี 2545 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • ปี 2543 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • ปี 2541 ผู้บังคับการตำรวจจราจร
 • ปี 2540 ผู้บังคับการ กองแผนงาน 1 สำนักงานแผนงานและงบประมาณ (อัตรา พลตำรวจตรี)
 • ปี 2537 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
 • ปี 2534 อาจารย์ภาควิชาทหารและการฝึก กองกำกับการ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (อัตรา พันตำรวจเอก)
 • ปี 2532 รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • ปี 2531 รองผู้กำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • ปี 2529 หัวหน้าแผนก 3 (ยุทธการ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ปี 2528 ผู้บังคับกองร้อยที่ร้อย 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ปี 2527 สารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 • ปี 2526 สารวัตรกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
 • ปี 2525 สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมุกดาหาร
 • ปี 2521 ผู้บังคับหมวดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม
 • ปี 2519 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

เกียรติประวัติและผลงานที่สำคัญ

 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ถึง 2 ครั้ง
  • ปี พ.ศ.2554 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงของตำรวจมาเลเซีย
  • ปี พ.ศ.2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Panglima Setia Mahkota (PSM) Kehormat” สามารถใช้คำนำหน้าว่า “Tansri” หรือ “ตาน ศรี”
 • เมื่อดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” นิด้าโพล ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน ในหัวข้อ “ความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี” มีผลงานอยู่ใน 5 อันดับแรกในช่วงตลอด 3 ปี
  • ปี พ.ศ.2558 : ลำดับที่ 5 (ร้อยละ 41.20)
  • ปี พ.ศ.2559 : ลำดับที่ 2 (ร้อยละ 54.48)
  • ปี พ.ศ.2560 : ลำดับที่ 5 (ร้อยละ 34.16)
 • ปี พ.ศ. 2556 ได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • “สุดยอด CEO ของภาครัฐถึง 2 ปี” จากผลการสำรวจความคิดเห็น สำนักวิจัยแบคโพล
  • ปี พ.ศ.2554 ขณะดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ ป.ป.ส.” ได้ลำดับที่ 3 (อันดับ 1 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก, ลำดับ 2 พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
  • ปี พ.ศ.2555 ขณะดำรงตำแหน่ง “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ได้ลำดับที่ 2 (อันดับ 1 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก, ลำดับ 3 พลตำรวจเองพงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส.)
 • ปี พ.ศ.2553 ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติให้เป็น “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี พ.ศ.2552 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “พลเมืองคนกล้า” ของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
 • ได้รับการตั้งฉายาจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมเเห่งประเทศไทย ดังนี้
  • ประจำปี พ.ศ.2551 ได้รับฉายา “มือปราบดับไฟใต้”
  • ประจำปี พ.ศ.2552 ได้รับฉายา “วีรบุรุษด้ามขวานทอง”
 • ปี พ.ศ.2550 ได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เป็น "ตำรวจแห่งปี"
 • ปี พ.ศ.2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ.2548 ได้รับเเต่งตั้งให้เป็น “ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9” เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขึ้นเป็น “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ในช่วงที่มีสถานการณ์รุ่นแรงมากถึง 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน
 • ปี พ.ศ.2541 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “ผู้บังคับการตำรวจจราจร” เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในการบริหารงานของ กองบังคับการตำรวจจราจร และสามารถแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ปี พ.ศ.2527 ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” จากมูลนิธิธารน้ำใจ
 • ได้รับรางวัลสถานีตำรวจดีเด่น และนายตำรวจดีเด่น
  • ปี พ.ศ.2527 จากกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 6 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดนครพนม
  • ปี พ.ศ.2528 จาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 • ปี พ.ศ.2520 ได้สมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและมีสถานการณ์การก่อการร้ายรุนเเรงในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้เข้าปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ (ผกค.) และมีผลการปะทะ จำนวน 42 ครั้ง จนได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 ประเภทที่ 1