ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะกรรมการตรวจราชการ

 

คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงแรงงาน

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 จำนวน 7 ท่าน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรี เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 ท่าน

1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

        1. กำกับดูแลระบบตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด

        2. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

        3. สอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด

        4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงให้รัฐมนตรี พร้อมทั้งส่งสำเนาให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบทุก 6 เดือน  เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที

        5. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น หรือเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

        6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

ภารกิจและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงแรงงาน

1. คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงแรงงาน

 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 จำนวน 7 ท่าน

 1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรี เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 ท่าน

1.
นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการ
2.
นายแพทย์นรินทร์ อินทะสะมะกุล กรรมการ
3.
นางเจตนา มีเพียร กรรมการ
4.
นายฐาปบุตร ชมเสวี กรรมการ
 5. นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
6.
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการและเลขานุการ
 7. นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
8.
นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

โดยมีผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

 1.3  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

        1. กำกับดูแลระบบตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด

        2. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

        3. สอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด

        4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงให้รัฐมนตรี พร้อมทั้งส่งสำเนาให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบทุก 6 เดือน เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที

        5. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น หรือเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

        6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

คำสั่งต่างๆ

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 487/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 297/2555  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน