ประวัติปลัดกระทรวงแรงงาน

 

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายจรินทร์ จักกะพาก
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน


การศึกษา

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 •  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 ปี 2557 (ธันวาคม 2556 - สิงหาคม 2557)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DCP) ปี 2556
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 ปี 2553 สานักงาน ป.ป.ช.
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2550
 • โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ปลัดกระทรวงแรงงาน
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร
 • ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 • ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)