ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประวัติรองปลัดกระทรวงแรงงาน

 

นายแพทย์สุรเดช  วลีอิทธิกุล
รองปลัดกระทรวงแรงงา

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)  มหาวิทยาลัยชินวัตร

การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารประกันสังคม รุ่นที่ 1 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับสูง (ระดับ 8)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 (ปพม.3) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
 • เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) กระทรวงแรงงาน (30 ตุลาคม 2557)
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (17 มีนาคม 2557)
 • รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (27 ธันวาคม 2556)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (14 สิงหาคม 2556)
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (10 สิงหาคม 2555)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (27 มกราคม 2555)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม  (11 กุมภาพันธ์ 2554)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม (30 ธันวาคม 2553)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม (29 พฤศจิกายน 2553)
 • ประกันสังคมจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี (1 พฤศจิกายน 2553)
 • ประกันสังคมจังหวัด (นักวิชาการประกันสังคม 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (1 มกราคม 2548)
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการประกันสังคม 8) กองแผนงานและสารสนเทศ (26 กันยายน 2546)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (จังหวัดปทุมธานี) กองประสานการแพทย์ (27 มีนาคม 2546)
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการประกันสังคม 8) กองทะเบียนและประมวลผล (26 มีนาคม 2546 )
 • ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) กองทะเบียนและประมวลผล (20 กันยายน 2544)
 • ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) กองประสานการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพ (1 ธันวาคม 2540)
 • ประกันสังคมจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ (15 ธันวาคม 2538)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (54) (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
   

 

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 

วุฒิการศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก การเงิน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 18 พ.ค. 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 27 ก.ย. 2559 (นักบริหารต้น) ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน 
 • 12 เม.ย. 2559 (นักบริหารต้น) ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 15 มิ.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 15 มิ.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 28 เม.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 10 เม.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 03 พ.ย. 2557 (ผู้อำนวยการสูง) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
 • 09 ต.ค. 2557 (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 • 06 ต.ค. 2557 (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก กรมการจัดหางาน
 • 19 ก.ค. 2556 (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) กรมการจัดหางาน
 • 18 ม.ค. 2556 (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กรมการจัดหางาน
 • 01 ก.พ. 2553 (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง กรมการจัดหางาน
 • 11 ธ.ค. 2552 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
 • 04 พ.ย. 2552 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
 • 11 ธ.ค. 2551 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน
 • 27 พ.ย. 2551 นักวิชาการแรงงาน8ว กรมการจัดหางาน
 • 05 มิ.ย. 2551 นักวิชาการแรงงาน8ว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
 • 11 เม.ย. 2551 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมการจัดหางาน
 • 09 มิ.ย. 2547 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมการจัดหางาน
 • 15 ม.ค. 2547 นักวิชาการแรงงาน7ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน
 • 23 ม.ค. 2546 นักวิชาการแรงงาน7ว สภาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 31 ส.ค. 2545 นักวิชาการแรงงาน7 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 31 ต.ค. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน7 ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม
 • 01 เม.ย. 2543 นักวิชาการแรงงาน7 กองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
 • 01 ก.พ. 2542 นักวิชาการแรงงาน7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมการจัดหางาน 
 • 04 ก.ย. 2541 นักวิชาการแรงงาน7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ กรมการจัดหางาน
 • 01 เม.ย. 2541 นักวิชาการแรงงาน7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง กรมการจัดหางาน
 • 15 ส.ค. 2539 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม6 กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
 • 13 ส.ค. 2539 นักวิชาการแรงงาน6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
 • 02 ก.พ. 2539 นักวิชาการแรงงาน6 กรมการจัดหางาน
 • 01 ก.พ. 2539 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
 • 20 เม.ย. 2537 นักวิชาการแรงงาน6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
 • 23 ก.ย. 2536 นักวิชาการแรงงาน5 ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 15 มี.ค. 2535 นักวิชาการแรงงาน5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 02 ต.ค. 2533 นักวิชาการแรงงาน5 สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมแรงงาน 
 • 12 ต.ค. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 25 เม.ย. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย กรมแรงงาน
 • 31 ม.ค. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 31 ม.ค. 2529 นักวิชาการแรงงาน3 กรมแรงงาน
   

 

พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร

พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

 วุฒิการศึกษา

 • คหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

การอบรม

 • นบก.รส. รุ่นที่ 4.,
 • ปศส.8,นบส. รุ่นที่ 3

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
 • 19 มิถุนายน 2560   ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 10 พฤษภาคม 2559   รก. ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 26 กุมภาพันธ์ 2558   รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น )  สำนักงานประกันสังคม
 • 7 ตุลาคม 2557   ผู้ตรวจราชการกรม  (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานประกันสังคม
 • 5 มีนาคม 2556   แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง)  สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
 • 30 ธันวาคม 2553   แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง)  สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
 • 23 พฤศจิกายน 2552   ประกันสังคมจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
 • 11 ตุลาคม 2551   ประกันสังคมจังหวัด (นักวิชาการประกันสังคม 8บก.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 • 14 มิถุนายน 2547   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานบริหารและบริการสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • 4 ธันวาคม 2545   นักวิชาการแรงงาน 7ว  กลุ่มงานบริหารและบริการสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 1 กุมภาพันธ์ 2544   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7  สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองคาย
 • 24 กันยายน 2541   ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงาน 7) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
 • 3 มกราคม 2538   นักวิชาการแรงงาน 6  สำนักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ  สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 3 มกราคม 2538   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6  สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
 • 16 มิถุนายน 2537   นักวิชาการแรงงาน 5 กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2 ตุลาคม 2535   พันตำรวจตรีหญิง  ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ
 • 1 เมษายน 2534   รองสารวัตร (ทำหน้าที่ด้านแผนงาน 4 )  กองวิจัยและวางแผน
 • 1 ตุลาคม 2530   ร้อยตำรวจเอกหญิง  สำนักงานแพทย์ใหญ่
 • 1 ตุลาคม 2527   ร้อยตำรวจโทหญิง  สำนักงานแพทย์ใหญ่
 • 29 กันยายน 2522   ร้อยตำรวจตรีหญิง  สำนักงานแพทย์ใหญ่
 • 4 มิถุนายน 2522   พลตำรวจสำรอง ดำรงตำแหน่งลูกแถวงานฝึกอบรมพยาบาล  สำนักงานแพทย์ใหญ่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (57)