ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประวัติอธิบดี/เลขาธิการฯ

 

นางเพชรรัตน์ สินอวย

นางเพชรรัตน์ สินอวย
อธิบดีกรมการจัดหางาน

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ 1
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 6
 • นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 27 ตุลาคม 2559   ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
 • 12 พฤษภาคม. 2558   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 3 พฤศจิกายน 2557   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 6 ธันวาคม 2556   ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • 30 ธันวาคม 2554   หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี(อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงแรงงาน
 • 16 พฤศจิกายน 2552   ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์2547   นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • 4 ธันวาคม 2545   นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 5 ตุลาคม 2544   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว  โครงการพัฒนาด้านบริการ  สถาบันพัฒนาการแรงงานและสวัสดิการสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (55)

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

วุฒิการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 43
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 • หลักสูตรผู้นำการบริหารแรงงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
 • ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

วุฒิการศึกษา

 •  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก  พัฒนาสังคม สถานศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

 • 21 ม.ค. 2559 – 25  มิ.ย. 2559  นักบริหารระดับสูง(นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน กพ.
 • 01 ม.ค. 2559 – 01 พ.ค. 2559  นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.)รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • 08 ธ.ค. 2556 – 18 ธ.ค. 2556   ดูงาน U.S. Iabour  Laws and combating  trafficking  in  persons ประเทศ   สหรัฐอเมริกา
 • 02 ส.ค. 2533   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดสมรรถนะบุคลากรสำนักปลัดกระทรวงแรงงานรุ่นที่ 9  สถาบันพระปกเกล้า
 • 22 มี.ค. 2552 – 26 มี.ค. 2552   ดูงาน  “ด้านสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม  ณ.สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 02 พ.ค. 2551 – 18 ก.ย. 2551   นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 1 รุ่นที่ 61  สำนักงาน กพ.
 • 25 เม.ย. 2550 – 03 พ.ค. 2550  ดูงาน ”ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน ”  ณ.ประเทศนิวซีแลนด์
 • 22 ม.ค. 2550 – 31 ม.ค. 2550  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารในภาครัฐ:มุมมองบทบาทหญิงชาย รุ่นที่ 1 สำนักงาน กพ.
 • 08 ส.ค. 2549    การบริหารแผนงานโครงการภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 • 16 ม.ค. 2549 – 19 ม.ค. 2549   สัมมนาพัฒนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การบริหารงานปีงบประมาณ 2549  จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
 • 27 พ.ย. 2548 – 02 ธ.ค. 2548   การเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2  บ้านปูรีสอร์ท จ.ตาก
 • 30 มิ.ย. 2548 – 01 ก.ค. 2548   ครูฝึกทบทวนและจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กทม.
 • 06 เม.ย. 2548 – 08 เม.ย. 2548   กรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 • 10 ก.พ. 2548 – 12 ก.พ. 2548   นักบริหารระดับกลาง(นบก.) รุ่นที่ 30

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
 • 20 ต.ค. 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 30 ธ.ค. 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 28 ก.ย. 2559 รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 20 มี.ค. 2558 รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 29 ก.พ. 2555 ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกรม สูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 03 ธ.ค. 2553 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 27 พ.ค. 2553 ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 23 ธ.ค. 2552 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)ต้น) กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 11 ธ.ค. 2551 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)ต้น) กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 17 เม.ย. 2549 ผู้อำนวยการกอง (นิติกร8บก.) 
 • 11 ก.พ. 2548 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน8บก.) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 11 พ.ค. 2547 นักวิชาการแรงงาน8 สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 13 พ.ย. 2546 นักวิชาการแรงงาน8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 03 ก.ย. 2540 นักวิชาการแรงงาน8ว กองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 27 ก.ย. 2539 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 17 ม.ค. 2538 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 28 มิ.ย. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน6 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
 • 14 มี.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 03 ธ.ค. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
 • 23 ก.ย. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 24 ส.ค. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 11 มิ.ย. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 15 มี.ค. 2535 นักวิชาการแรงงาน5 กองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 02 ต.ค. 2531 นักวิชาการแรงงาน5 กรมแรงงาน
 • 25 เม.ย. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 15 เม.ย. 2528 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 02 ต.ค. 2526 นักวิชาการแรงงาน4 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมแรงงาน
 • 08 มิ.ย. 2524 นักวิชาการแรงงาน3 กรมแรงงาน

 

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์

นายวิวัฒน์ ตังหงส์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 วุฒิการศึกษา

 • MASTER OF INDUSTRIAL RELUTIONS  : ปี 2536  : UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY    
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  ปี 2527  : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
 • รัฐศาสตรบัณฑิต  : (การเมืองการปกครอง)  : ปี 2523  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 72 ปี 2554
 • นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 1 ปี 2553

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 • 1 ตุลาคม 2560  รองปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 28 เมษายน 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 12 เมษายน 2559  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 5 มกราคม 2558 แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง )สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 21 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (อำนวยการ ระดับสูง ) กระทรวงแรงงาน
 • 26  กันยายน 2557  แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการ)อำนวยการ ระดับสูง  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 09 ตุลาคม 2555 แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม  
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น )สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 01 พฤษภาคม 2553 นักวิเทศสัมพันธ์ (ชำนาญการพิเศษ)  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ   
 • 01 ตุลาคม 2552 นักวิชาการแรงงาน (ชำนาญการพิเศษ)  กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 11 ธันวาคม 2551 นักวิชาการแรงงาน(ชำนาญการพิเศษ)  กลุ่มงานแรงงานในต่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • 01 มิถุนายน 2548 นักวิชาการแรงงาน 8 กลุ่มงานแรงงานในต่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 • 25 กุมภาพันธ์ 2548 นักวิชาการแรงงาน 8 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 02 ตุลาคม 2546 นักวิชาการแรงงาน 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการจัดหางาน  
 • 27 กุมภาพันธ์ 2546 นักวิชาการแรงงาน 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน 
 • 05 ตุลาคม 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน   
 • 16 กันยายน 2542 นักวิชาการแรงงาน 7 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  กรมการจัดหางาน   
 • 15 กันยายน 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสกลนคร  กสร.
 • 01 พฤษภาคม 2541 นักวิชาการแรงงาน 7 สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
 • 01 สิงหาคม 2539 นักวิชาการแรงงาน 7 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
 • 01 พฤศจิกายน 2537 นักวิชาการแรงงาน 6 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง สาขาเมืองเกาสง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
 • 28 มิถุนายน 2537 นักวิชาการแรงงาน 6 งานไกล่เกลี่ยข้อพิพากแรงงาน กองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
 • 03 ธันวาคม 2536 นักวิชาการแรงงาน 6 งานไกล่เกลี่ยข้อพิพากแรงงาน กองแรงงานสัมพันธ์  กรมแรงงาน   
 • 11 มิถุนายน 2536 นักวิชาการแรงงาน  5 งานแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงาน  
 • 25 เมษายน 2531 นักวิชาการแรงงาน 5 งานแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กองแรงงานสัมพันธ์  กรมแรงงาน  
 • 02 ตุลาคม 2530 นักวิชาการแรงงาน 5 กองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงาน   
 • 15 สิงหาคม 2528 นักวิชาการแรงงาน  4 ฝ่ายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงาน   
 • 01 กุมภาพันธ์ 2527 นักวิชาการแรงงาน 4  กรมแรงงาน 
 • 01 กุมภาพันธ์ 2525 นักวิชาการแรงงาน 3 กรมแรงงาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ปี 2557