ประวัติผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต  วิทยาลัยการค้า

การอบรม

 • นพร.1/40
 • นปส.65

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 4 ตุลาคม 2559    รองอธิบดี (บริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 23 พฤษภาคม 2559    ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • 03 พฤศจิกายน 2557    ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (อำนวยการ ระดับสูง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 22 พฤษภาคม 2556    ผู้อำนวยการสถาบัน (อำนวยการ ระดับสูง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 07 พฤษภาคม 2552    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ชำนาญการพิเศษ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • 11 ธันวาคม 2551    ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ) 
 • 24 ตุลาคม 2551    นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 08 มีนาคม 2549    นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 31 มกราคม 2547    นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 31 มกราคม 2546    นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 04 สิงหาคม 2540    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 • 02 มิถุนายน 2536    เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 สำนักงานเลขานุการกรม
 • 01 มิถุนายน 2536    เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 05 พฤษภาคม 2536    นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 15 มีนาคม 2535    นักวิชาการเงินและบัญชี 5 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 01 สิงหาคม 2534    นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรุงเทพมหานคร)
 • 02 ตุลาคม 2533    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 กรมแรงงาน
 • 24 เมษายน 2532    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 กรมแรงงาน
 • 02 ตุลาคม 2529 นักวิชาการเงินและบัญชี 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • 20 มิถุนายน 2527 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (60)

 

 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัญฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (บงส.) รุ่นที่ 5
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2559
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • การบริหารยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 6
 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 78
 • กฎหมายมหาชน รุ่น 15
 • ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี 2562
 • ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 4 ตุลาคม 2559   รองอธิบดี (บริหาร ระดับต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 03 พฤศจิกายน 2557   ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 20 สิงหาคม 2555   ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการ ระดับสูง) กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 15 ธันวาคม 2553   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
 • 28 มกราคม 2553   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
 • 11 พฤศจิกายน 2552   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
 • 11 ธันวาคม 2551   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานทะเบียนกลาง  สำนักแรงงานสัมพันธ์
 • 17 กันยายน 2550   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานทะเบียนกลาง  สำนักแรงงานสัมพันธ์ 
 • 23 มกราคม 2546   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 22 พฤษภาคม 2544   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 4 กองแรงงานสัมพันธ์
 • 01 ตุลาคม 2540   นักวิชาการแรงงาน 7ว  กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 4 กองแรงงานสัมพันธ์
 • 27 กันยายน 2539  นักวิชาการแรงงาน 6  กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 4 กองแรงงานสัมพันธ์
 • 16 พฤศจิกายน 2537   นักวิชาการแรงงาน 6  ฝ่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กองแรงงานสัมพันธ์
 • 02 ตุลาคม 2534   นักวิชาการแรงงาน 5  สำนักงานทะเบียนกลาง  กองแรงงานสัมพันธ์
 • 24 เมษายน 2532   นักวิชาการแรงงาน 4  สำนักงานทะเบียนกลาง  กองแรงงานสัมพันธ์
 • 02 ตุลาคม 2530   นักวิชาการแรงงาน 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย
 • 22 พฤษภาคม 2528   นักวิชาการแรงงาน 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (58)

 

 

 นายธวัช เบญจาทิกุล 

นายธวัช เบญจาทิกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2525
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม./ G.P.A. = 3.75) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2530

การอบรม

 • การบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงาน (นพร. รุ่นที่ 5)
 • เทคนิคการนำประชุม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
 • ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน (กรมวิเทศสหการ)
 • Industrial partnership development training (Georgian College , CANADA)
 • การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 113 (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
 • Strategic leadership for Greater Mekong Subregion Cooperation ภายใต้แผนงานพนมเปญของ GMS (นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ผู้นำการบริหารแรงงาน รุ่นที่ 1
 • นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 (กระทรวงมหาดไทย)
 • นักบริหารระดับสูง : หลักสูตรที่ 2 (นบส.2) รุ่นที่ 10 (สำนักงาน ก.พ.)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้อำนวยการกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา กองวิชาการและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 รักษาการในตำแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 5 (ผู้ช่วยประชาสงเคราะห์จังหวัดจันทบุรี) กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 กองฝึกอบรม กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองวิชาการและแผนงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 • นักประชาสงเคราะห์ 3 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (5 ธันวาคม 2558)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (5 ธันวาคม 2555)

 

 

 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล 

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2522

การอบรม

 • พ.ศ.2559 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองบริหารระดับสูง นปส.(10) รุ่นที่ 66 กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2558 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูงรุ่นที่ 5
 • พ.ศ.2549 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารประกันสังคมรุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 สำนักงานประกันสังคม
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 • ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศกรีซ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศ ณ กรุงไทเป สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
   

 

 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 56 (วปอ 56)
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5  (นงส. 5)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 (4ส7)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 75 (นบส 75)
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (กพร 1)
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 60 (นอ. 60)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
 • ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (สมุทรสาคร)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)