ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประวัติที่ปรึกษาฯ ระดับ 10

 

นายสมภพ ปราบณรงค์ 

นายสมภพ ปราบณรงค์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฏหมาย

 วุฒิการศึกษา

 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  : (สวัสดิการแรงงาน)  : ปี 2536  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • นิติศาสตรบัณฑิต  : (นิติศาสตร์)  : ปี 2524  : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม

 • นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ 1 ปี 2553   
 • นักบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับกลาง สป. รุ่นที่ 5 ปี 2545

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
 • 21 ตุลาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 13 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการกองนิตการ (อำนวยการ ระดับสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 26 กันยายน 2557 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก
 • 26 มิถุนายน 2557 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน (วิชาการระดับเชี่ยวชาญ) สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 10 มกราคม 2556 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม   
 • 23 ธันวาคม 2552 ผู้อำนวยการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 11 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 • 24 ตุลาคม 2551 นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 • 17 กันยายน 2550 นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 19 มีนาคม 2550 นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 • 23 มกราคม 2546 นิติกร กลุ่มงานกฎหมาย กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 • 11 เมษายน 2544 นิติกร กลุ่มงานกฎหมาย กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 • 12 ตุลาคม 2542 นิติกร กลุ่มงานกฎหมาย กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
 • 05 สิงหาคม 2540 นิติกร งานร่างกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 • 10 ตุลาคม 2539 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมข้าราชการ กองฝึกอบรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 27 กันยายน 2539 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมข้าราชการ กองฝึกอบรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
 • 20 มีนาคม 2538 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ฝ่ายการฝึกอบรม กองฝึกอบรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 • 01 มิถุนายน 2537 นิติกร ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 02 ตุลาคม 2536 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 • 23 กันยายน 2536 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
 • 11 มิถุนายน 2536 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการแรงงานและการจัดการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 15 มีนาคม 2535 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กองฝึกอบรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 02 ตุลาคม 2532 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กรมแรงงาน กรมแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (58)

 

 

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ 

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน

 

 

ดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์

นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม