ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ นายสุวรรณ์  ดวงตา นายไฟโรจน์  โชติกเสถียร
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ นายสุวรรณ์ ดวงตา นายไฟโรจน์  โชติกเสถียร
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายสุรพล พลอยสุข นายประทีป  ทรงลำยอง (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์  
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ (ว่าง) (ว่าง)
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นางสาวบุปผา  เรืองสุด
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นายภูมา ธรรมกุล นางสาวบุปผา  เรืองสุด