ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ นายสุวรรณ์  ดวงตา นายไฟโรจน์  โชติกเสถียร
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ นายสุวรรณ์ ดวงตา นายไฟโรจน์  โชติกเสถียร
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน นายสุรพล พลอยสุข นายประทีป  ทรงลำยอง
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ นางวลัยพร  เหล่าวานิช  
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ นางวลัยพร  เหล่าวานิช (ว่าง)
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นางสาวบุปผา  เรืองสุด
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นายภูมา ธรรมกุล นางสาวบุปผา  เรืองสุด