Child Labour

 

แปลว่า      : แรงงานเด็ก

คำอธิบาย : แรงงานเด็กคือการใช้เด็กทำงานในลักษณะที่ยอมรับไม่ได้ เพราะเป็นงานที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือเอาเปรียบเด็กจนเกินไป แรงงานเด็กมีสามประเภทได้แก่ แรงงานที่ทำโดยเด็กที่มีอายุน้อยกว่าอายุขั้นต่ำสำหรับงานนั้น งานอันตรายที่มีผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ หรือศีลธรรมของเด็ก และแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดทุกลักษณะ ILO พยายามยุติการใช้แรงงานเด็กทั้งสามประเภท อนุสัญญาฉบับหนึ่งกำหนดแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด อันได้แก่ การใช้แรงงานเยี่ยงทาส การค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนี้และแรงงานบังคับ การบังคับเกณฑ์แรงงานเพื่อการสงคราม การค้าประเวณี การผลิตสื่อลามก และกิจกรรมต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย