Debt Bondage

 

คำแปล      : แรงงานขัดหนี้

คำอธิบาย  : แรงงานขัดหนี้คือแรงงานบังคับลักษณะหนึ่งและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แรงงานขัดหนี้หรือการบังคับใช้แรงงานแทนการชำระหนี้ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งต้องใช้แรงงานขัดหนี้ เหยื่อของแรงงานขัดหนี้มักถูกหลอกให้ทำงานโดยแทบไม่ได้รับ หรือไม่ได้รับค่าแรงเลย ทำให้แทบจะไม่มีโอกาสใช้หนี้ได้ เหยื่อของแรงงานขัดหนี้บางรายตกอยู่ในวังวนของความเป็นหนี้ ซึ่งบางครั้งกินเวลาตลอดชีวิต บางครั้งทุกคนในครอบครัวได้รับผลกระทบ และในบางกรณีลูกๆ ต้องรับมรดกหนี้จากพ่อแม่ด้วย