ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Director General

 

 

คำแปล      : ผู้อำนวยการใหญ่

คำอธิบาย  : ผู้อำนวยการใหญ่ คือบุคคลที่คณะประศาสน์การของ ILO แต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่อื่นๆ ที่อาจได้รับมอบหมาย