ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Freedom of Association

 

 

คำแปล      : เสรีภาพในการสมาคม

คำอธิบาย  : เสรีภาพในการสมาคมคือสิทธิที่คนงานและนายจ้างทุกคนมี คือเสรีภาพในการจัดตั้งและร่วมกลุ่มที่ตน
ต้องการโดยมีการเลือกตัวแทนของตนเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของตนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน วิธีหลักในการแสดงเสรีภาพในการสมาคมคือการเจรจาต่อรองร่วม สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนี้เกิดพร้อมกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเป็นพื้นฐานของการมีตัวแทนและการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนควรมีสิทธิในการโน้มน้าวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนโดยตรง กล่าวคือ เสียงของทุกคนควรมีผู้รับฟังและได้รับการพิจารณา