Gender

 

 

คำแปล      : มิติหญิงชาย

คำอธิบาย  : มิติหญิงชายหมายถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างหญิงและชาย ซึ่งได้จากการ
เรียนรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา และมีความแตกต่างกันภายในสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรือ
แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมหรือวัฒนธรรม วัตถุประสงค์หลักของ ILO ในปัจจุบันคือการส่งเสริมให้หญิงและ
ชายทุกคนมีงานที่ดี ซึ่งหมายถึงงานที่มีความสามารถในการผลิต มีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความปลอดภัย และ
มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันสำหรับทั้งสองเพศ