ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Governing Body

 

 

คำแปล      : คณะประศาสน์การ

คำอธิบาย  : คณะประศาสน์การซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนรัฐบาล 28 คน สมาชิกที่เป็นผู้แทนนายจ้าง

14คน และสมาชิกที่เป็นผู้แทนลูกจ้าง 14 คน คือสภาบริหารของ ILO ซึ่งมีการประชุมปีละ 3 ครั้งที่นครเจนีวา

คณะประศาสน์การดำเนินการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งส่งผลกับนโยบายของ ILO เลือกผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO และ
จัดเตรียมแผนโครงการและงบประมาณให้ที่ประชุมใหญ่ของ ILO อนุมัติ ที่นั่งของสมาชิกที่เป็นผู้แทนรัฐบาลสิบที่
นั่งเป็นที่นั่งถาวรของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (ได้แก่ บราซิล จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น
สหพันธรัฐรัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) ในที่ประชุมใหญ่ ผู้แทนของรัฐบาลเหล่านี้จะเลือกผู้แทนจากประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ทุกสามปีโดยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างเลือกผู้แทนในการประชุม
สภาของตน