ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

International Labour Conference

 

คำแปล      : การประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ

คำอธิบาย  : การประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ คือการประชุมประจำปีของผู้แทนสามฝ่าย
(ได้แก่ ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนนายจ้าง) จากประเทศที่เป็นสมาชิกของ ILO