ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Ratification

 

คำแปล      : การให้สัตยาบัน

คำอธิบาย  : การให้สัตยาบันหมายถึงการรับรองหรือยอมรับสัญญาอย่างเป็นทางการเช่นการลงนาม ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสมาชิกของ ILO อาจเลือกให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับต่างๆ ของ ILO และเมื่อให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับหนึ่งแล้วประเทศนั้นมีพันธะทางกฎหมายที่จะต้องเคารพเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของอนุสัญญาฉบับนั้น ในขณะเดียวกัน ILO มีหน้าที่ทำงานร่วมกับประเทศที่ได้รับรองอนุสัญญาแต่ละฉบับเพื่อประกันว่าจะมีการเคารพหลักการต่างๆ ของอนุสัญญานั้นจริง