วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

COMULSORY ARBITRATION

 

แปลว่า        : การตัดสินชี้ขาดโดยการบังคับ

หมายถึง     : ขบวนการตกลงหาข้อยุติ ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยหน่วยงานของรัฐบาล (หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่รัฐบาลจัดการให้) ซึ่งมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนและชี้ขาดข้อพิพาท ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างไปจากกรณีที่นายจ้างและสหภาพทำการตกลงกันด้วยความสมัครใจ ในอันที่จะเสนอข้อพิพาทของตนเองให้ผู้ตัดสินชี้ขาดที่เป็นกลางทำการตัดสินขั้นสุดท้าย (ดูการตัดสินชี้ขาด (Arbitration) ผู้ทรงอำนาจในการตัดสิน (Umpire) ... ประกอบ)