SLOWDOWN

 

แปลว่า       : การทำงานให้ช้า

หมายถึง    : การลดความพยายามในการทำงานให้น้อยลงโดยเจตนา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งและในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ การทำงานให้ช้านั้นมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึง กับการนัดหยุดงาน จะต่างกันเพียงขั้นหรือขนาดของการทำให้งานชะงักงันเท่านั้นเอง