ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

CERTIFICATION OF UNION

 

แปลว่า        : การรับรองสหภาพ

หมายถึง     : การปฏิบัติทางราชการ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่นคณะกรรมาธิการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ) ระบุชัดว่าสหภาพแรงงานเป็นอิสระจากอิทธิลของนายจ้าง มีคนงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิก และจากเหตุนั้นนายจ้างจึงจะต้องยอมรับว่า สหภาพเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองในนามลูกจ้างทั้งหมด