ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

SOLE BARGAINING

 

แปลว่า        : การเจรจาต่อรองแต่เพียงผู้เดียว

หมายถึง     : สิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิที่เกิดจากสัญญาของสหภาพแรงงานแห่งหนึ่งว่าในการเจรจาต่อรองเพื่อลูกจ้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหภาพหรือไม่ได้เป็นสมาชิก ก็ตาม สหภาพจะเป็นผู้แทนในการเจรจาแต่เพียงผู้เดียว (ดูการเจรจาร่วมต่อรอง หน่วยงานต่อรอง.....ประกอบ)