RIVAL UNION DISPUTE

 

แปลว่า      : ข้อพิพาทระหว่างสหภาพที่แข่งขันกัน

หมายถึง   : ข้อพิพาทระหว่างสหภาพแรงงานสองแห่งหรือมากกว่า ในประเด็นที่ว่าแต่ละแห่งก็แย่งจะเป็นตัวแทนในฐานะเป็นผู้ทำการเจรจาต่อรองให้กับคนงานบางกลุ่ม ข้อพิพาทของสหภาพที่แข่งขันดังกล่าว ต่างกับข้อพิพาทในเรื่องขอบเขตอำนาจของสหภาพแรงงาน ซึ่งอันหลังนี้มักจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับงานหรือชนิดของงาน แต่ข้อพิพาทของสหภาพที่แข่งขันกันไม่คำนึงถึงขอบเขตอำนาจของสหภาพแรงงานระหว่างกัน แต่ละสหภาพต่างก็แข่งขันมุ่งเอาชนะในการเป็นตัวแทนของตน