วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

PRODUCTIVITY

 

แปลว่า         : ความสามารถในการผลิต

หมายถึง      : จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ เมื่อเทียบกับความพยายามหรือเวลาที่ใช้ไป การวัดผลผลิตวัดเป็นหน่วย ต่อคนต่องาน หรือต่อชั่วโมง หรือต่อวันทำงาน