ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

SLIDING SCALE

 

แปลว่า       : ตารางการปรับค่าจ้าง

หมายถึง    : อัตราค่าจ้างซึ่งจะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ ตามการเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้น โดยใช้สูตรตายตัวที่กำหนดไว้เป็นหลักการในการคำนวณ