วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

COMPULSORY UNION MEMBERSHIPY

 

แปลว่า       : สมาชิกสหภาพแรงงานโดยบังคับ

หมายถึง    : ใช้กับ "กิจการปิด" (closed shop) หรือ "กิจการสหภาพ" (union shop) ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างจะต้องเป็นหรือกลายเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน เป็นเงื่อนไขในการว่าจ้าง (ดู "กิจการปิด" หรือ "กิจการสหภาพ"...ประกอบ)