SOCIAL UNIONISM

 

แปลว่า       :  สหภาพสังคมสงเคระห์

หมายถึง    :  สหภาพซึ่งมองนอกเหนือออกไปจากวัตถุประสงค์เฉพาะหน้า โดยมุ่งพยายามให้มีการปฎิรูปสังคม และพิจารณาเห็นว่าสหภาพนั้นมีไว้เพื่อสนองควาามจำเป็นด้านอื่นๆ ของสมาชิกด้วย มิใช่มุ่งแต่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ดังนั้น นอกจากต่อสู้เพื่อสถานะทางเศรษฐกิจแล้วสหภาพชนิดนี้ยังคำนึงถึงเรื่องการศึกษา สวัสดิการ สุขภาพอนามัย  การแสดงออกทางศิลปะ การพักผ่อนหย่อนใจ และโครงการปรับปรุงคุณภาพพลเมือง เพื่อสนองความจำเป็นในฐานะบุคคลที่ต้องการบุคลิกภาพสมบูรณ์ของมวลสมาชิกด้วย  นักสหภาพสังคมสงเคราะห์เชื่อมั่นว่า แรงงานที่พันธกรณีที่จะต้องช่วยปรับปรุงสังคมทั่วไปให้ดีขึ้นด้วย