ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

SENIORITY

 

แปลว่า         : อาวุโสการทำงาน

หมายถึง      : สิทธิการจ้างและสิทธิพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน มาตรการในการเรียกร้องสิทธิ์ในบางอย่างเกี่ยวกับงานหรือการจ้างในโรงงาน หรือบางแผนกของโรงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างอื่นๆ (ดู การปลดออก......ประกอบ)