NONCONTRIBUTORY WELFARE PLAN

 

แปลว่า       : แผนสวัสดิการโดยลูกจ้างไม่ต้องบริจาคเงินสมทบ

หมายถึง    : โครงการด้านสวัสดิภาพหรือบำนาญ อันเป็นผลประโยชน์ของลูกจ้าง แต่นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด