Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

 

คำแปล      : ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

คำอธิบาย  : ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานที่ได้รับการอนุมัติเมื่อ ค.ศ. 1998 คือการแสดงพันธะของรัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ในอันที่จะปกป้องคุณค่าขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญกับความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจของเราพันธะเหล่านี้คือการปกป้องเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ตลอดจนการขจัดแรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน ปฏิญญาฉบับนี้เน้นว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องเคารพหลักการขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะได้รับรองอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ก็ตาม