ซีแอลเอเพิ่มโทษบริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและเก็บค่าหัวคิวเกิน

 

ซีแอลเอเพิ่มโทษบริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและเก็บค่าหัวคิวเกิน
 
ปัญหาแรงงานต่างชาติหลบหนีในไต้หวันเริ่มรุนแรงมากขึ้น โดยนับตั้งแต่ไต้หวันเปิดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในไต้หวันเป็นจำนวนมากถึง 3.3 หมื่นคน คณะกรรมการการแรงงานไต้หวันเผยว่า นอกจากการลดสิ่งยั่วยุที่เป็นการชักนำให้แรงงานต่างชาติคิดหลบหนีแล้ว บริษัทจัดหางานที่นำเข้าแรงงานต่างชาติ ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เช่น ไม่สามารถเก็บค่าหัวคิวเกินจากที่กำหนด หรือแนะนำให้แรงงานต่างชาติเหล่านี้ทำงานผิดกฎหมาย จึงมีการแก้ไขโดยเพิ่มบทลงโทษต่อหน่วยงานและบริษัทจัดหางานที่กระทำผิดกฎหมาย
 
 
  
ในส่วนของการเก็บค่าบริการจัดหางานสูงกว่าที่กำหนด จากเดิมหากบริษัทจัดหางานคืนเงินส่วนที่เก็บเกินให้กับแรงงานต่างชาติจะไม่ถูกลงโทษ แต่ระเบียบใหม่นี้ หากพบว่ามีการเก็บเกินกว่าที่กำหนดไม่ว่าจะคืนเงินหรือไม่ จะถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นเวลา 3 เดือน และหากยังไม่มีการคืนเงินภายในเวลาที่กำหนด จะระงับการจัดส่งแรงงานต่อไปอีก 3 เดือน และสำหรับผู้ที่กระทำผิดเป็นครั้งที่สอง หากตรวจพบจะถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นเวลา 6 เดือน โดยเมื่อถึงกำหนดและยังไม่มีการคืนเงิน จะถูกระงับต่อไปอีก 3 เดือน ซึ่งหากพบว่ายังมีการกระทำผิดเป็นครั้งที่สามจะถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นเวลา 1 ปี
 
และสำหรับกรณีแนะนำให้แรงงานต่างชาติไปทำงานผิดกฎหมาย จากเดิมหากถูกตรวจพบครั้งแรกจะถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นเวลา 3 เดือน แต่ระเบียบใหม่เพิ่มโทษเป็น 6 เดือน ผู้ที่กระทำผิดครั้งที่สอง จะถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นเวลา 1 ปีทันที และหากยังกระทำผิดต่อไปอีก จะขยายเวลาระงับการจัดส่งแรงงานออกไปอีก 1 ปี 
 
คณะกรรมการการแรงงานชี้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานต่างชาติหลบหนีค่อนข้างซับซ้อน โดยในส่วนของนโนบายนอกจากจะเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติสามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้โดยอิสระแล้ว หวังว่าบริษัทจัดหางานจะช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ให้กับแรงงานต่างชาติเหล่านี้ด้วย เพื่อลดปัญหาแรงงานต่างชาติถูกกดขี่ โดยเฉพาะบริษัทจัดหางานเอง ที่ไม่ควรจะกระทำตัวเป็นคนขูดรีด และเก็บค่าบริการจัดหางานเกินกว่าที่กำหนด ทำให้แรงงานต่างชาติเลือกที่จะหลบหนีเพราะไม่สามารถใช้หนี้ได้

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป