ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2554

 

กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554   ชั่วโมงละ 4,320 วอน (กรณีทำงานกะกลางคืน ระหว่าง 22.00 น. -  06.00 น. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้น  50 % หรือเท่ากับชั่วโมงละ  6,480 วอน)   ทั้งนี้  สัญญาจ้างงานจะกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติต่อสัปดาห์  40  ชั่วโมง หรือ 44  ชั่วโมง  (ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมีสูตการคำนวณเป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน  ดังนี้

 

              * การคำนวณค่าจ้างมาตรฐาน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *

[ 44  ชั่วโมง(ทำงานปกติต่อสัปดาห์) + 8 ชั่วโมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด) X  365 วัน (ต่อปี) / 7  วัน 

(ต่อสัปดาห์)  / 12 เดือน]  =  226 ชั่วโมง X 4,320 วอน เป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 976,320 วอน

               * การคำนวณค่าจ้างมาตรฐาน 40  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *

[ 40 ชั่วโมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชั่วโมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด) X  365 วัน (ต่อปี)  / 7  วัน     

(ต่อสัปดาห์)  12 เดือน]  =  209 ชั่วโมง X 4,320 วอน เป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 902,880 วอน

        

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้แก่แรงงานที่อยู่ในสัญญาช่วงฝึกงาน  แต่แรงงานที่ฝึกงาน จะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าจ้างขั้นต่ำ  หรือชั่วโมงละ 3,888 วอน  กรณีชั่วโมงการทำงานจริงต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างตามชั่วโมงการทำงานจริงได้

 

                        กรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราวด้วยเหตุที่เป็นความผิดพลาดของนายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่สั่งให้หยุดงาน

 

          ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์แรงงานไทยในเกาหลีใต้เพิ่มเติมได้ที่   http://korea.mol.go.th/

 

ที่มา : ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล