ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถิติจำนวนแรงงานและผู้ฝึกงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในญี่ปุ่น ณ 1 มกราคม 2553

 

           ด้วยกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ได้เปิดเผยสถิติแรงงานและผู้ฝึกงานต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนักในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ดังนี้

1.  จำนวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทั้งสิ้น 212,896 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,361 คน หรือร้อยละ 0.6 เป็นสถิติสูงสุดนับแต่มีการสำรวจ

2.  จำแนกตามประเภทพบว่าอาชีพผู้มีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์/กิจการต่างประเทศ มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 32.6) รองลงมา ได้แก่วิศวกร (ร้อยละ 23.6) แรงงานมีฝีมือ (ร้อยละ 13.6) และผู้ที่ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ (ร้อยละ 7.9) ตามลำดับ

3.  อาชีพที่แรงงานต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ แรงงานมีฝีมือ (ส่วนใหญ่เป็นผู้ปรุงอาหาร) นักลงทุน ผู้บริหาร ผู้มีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์/กิจการต่างประเทศ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และศิลปิน ส่วนอาชีพที่มีจำนวนลดลง ได้แก่ นักแสดง ผู้ที่ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ วิศวกร เป็นต้น โดยอาชีพนักแสดงมีจำนวนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากทางการญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาต

4.  จำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 2,631 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 307 คน หรือร้อยละ 13.2 อาชีพที่เพิ่มมากที่สุดคือแรงงานฝีมือ (ร้อยละ 37.8) รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ (ร้อยละ 16.3) ผู้มีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์/กิจการต่างประเทศ(ร้อยละ 15.7) ตามลำดับ

5.  จำนวนแรงงานไทยเมื่อเทียบกับแรงงานจากชาติต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของยอดรวม หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 : 90 อาชีพที่แรงงานไทยมีสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับแรงงานต่างชาติคือ แรงงานฝีมือ (ส่วนใหญ่เป็นผู้ปรุงอาหาร) สัดส่วน 1 : 29

6.  จำนวนผู้ฝึกงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปฝึกงานในญี่ปุ่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 มีจำนวน 189,570 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จำแนกเป็น ผู้ฝึกงานปีแรก 65,209 คน (ลดลงร้อยละ 24.9) และผู้ฝึกงานเทคนิค(ผู้ฝึกงานปีที่ 2 และ ปีที่ 3) อีก 124,361 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8)

7.  ผู้ฝึกงานปีที่ 1 มีจำนวน 65,209 คน จำแนกเป็นผู้ฝึกงานชาวจีนมากที่สุด (ร้อยละ 77.4) รองลงมาคือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนิเชียและไทย ตามลำดับ โดยผู้ฝึกงานไทยปีแรกมีจำนวน 1,725 คน ลดลงจากปีก่อน 599 คน หรือลดลงร้อยละ 25.8 เนื่องจากช่วงนั้นญี่ปุ่นประสบปัญหาเศรษฐกิจทำให้รับผู้ฝึกงานต่างชาติลดลงมากกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม นับแต่ครึ่งหลังของปี 2553 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมีการรับผู้ฝึกงานเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

 

คลิก รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ

 

 

ที่มา : สนร.ญี่ปุ่น