ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประธานซีแอลเอย้ำ จะผลักดันการขยายเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติเป็น 12 ปี

 

ประธานซีแอลเอย้ำ จะผลักดันการขยายเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติเป็น 12 ปี
 
นางหวังหรูเสวียน  ประธานคณะกรรมการการแรงานไต้หวัน (CLA) เปิดเผยว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันครบ 9 ปี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในงาน นายจ้างจำนวนมากจึงมีความต้องการ และหวังว่าแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้จะสามารถทำงานอยู่ในไต้หวันต่อไปได้
 
 
 
           ประธานซีแอลเอกล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานต่างชาติมีระยะเวลาการทำงานในไต้หวันนานที่สุด 9 ปี อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายได้แสดงความต้องการที่จะให้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 12 ปี คณะกรรมการการแรงงานเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว โดยที่ตัวเธอเองได้เคยเดินทางไปยังหลายๆ ประเทศที่ส่งแรงงานเหล่านี้ เนื่องเพราะมีกิจการเกี่ยวกับด้านแรงงาน ซึ่งนักธุรกิจไต้หวันในท้องถิ่น ได้เคยสอบถามและประสงค์จะขอรายชื่อของแรงงานที่ครบกำหนดสัญญาจ้าง 9 ปี และจะเดินทางกลับประเทศตนเอง เพราะเห็นว่าแรงงานกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในงาน อีกทั้งยังเข้าใจในวัฒนธรรมของไต้หวัน นักธุรกิจไต้หวันในประเทศนั้นๆ จึงมีความต้องการแรงงานเหล่านี้มาก 
ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่นักธุรกิจไต้หวันเท่านั้นที่มีความต้องการแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้สูง เพราะเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของไต้หวัน ก็มีความต้องการที่จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่ทำงานดีเหล่านี้ต่อไปเช่นกัน 
 
หวังหรูเสวียนเผยว่า เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในไต้หวัน หากแรงงานกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะทำงานในไต้หวันได้ต่อไป ทางคณะกรรมการการแรงงานย่อมให้การสนับสนุน สิ่งที่สำคัญคือ แรงงานต่างชาติเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานในไต้หวัน และค่อนข้างจำกัด ซึ่งปัจจุบันความคิดเห็นในสภาต่อญัตติดังกล่าวแบ่งเป็นสองฝ่าย และคณะกรรมการการแรงงานจะหาทางขอการสนับสนุนจากสภาต่อไป 
 
แหล่งที่มา  : สนร.ไทเป