ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กศ.และผู้บริหาร เยือนประเทศบรูไน

 

 

 

 

           ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2554 ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน ศธ. ผู้แทน กต.สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ ได้เดินทางไปบรูไนดารุสซาลาม เพื่อร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 (46th SEAMEC) และ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASED) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม The Empire Hotel and Country Club บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม การประชุมดังกล่าว รมว.ศธ.ของไทย ร่วมกับ รมว.ศธ.ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ประเทศสมาชิกสมทบ 6 ประเทศ และสมาชิกสมทบประเภทองค์กร 3 แห่งได้ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ที่สำคัญคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์10 ปีของ SEAMEOซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาให้SEAMEOสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม ช่วยให้การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ รมว.ศธ.ไทยและ รมว.ศธ.อินโดนีเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับอินโดนีเซียด้วย

 

             ในด้านภาพรวมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไน  รมว.ศธ.เห็นว่าโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับระหว่างกันตั้งแต่ตุลาคม 2552 แล้ว จึงเป็นช่องทางให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนให้เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ  กล่าวคือมีทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของทุกประเทศในอนาคตอันใกล้  โอกาสนี้นายอาณาจักร สุทธายน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานรายงานสถานการณ์และการบริหารงานด้านแรงงาน และสรุปความก้าวหน้าความร่วมมือด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนากำลังแรงงานไทยให้ได้รับทราบด้วย  ซึ่งรมว.ศธ.ได้แสดงความชื่นชม กระทรวงแรงงาน  และสถานเอกอัครราชทูตไทยฯที่ขยายผลโดยการจัดทำโครงการนำนักศึกษาไทยไปฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบ การในบรูไน  ซึ่งผู้ประกอบการไทย 6 แห่งได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวกับสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้ว ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายไทยจะจัดคณะทำงาน ร่วม (Joint Working Group) เพื่อเร่งรัดความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว  และเมื่อกลับไปประเทศไทยแล้วจะประสานงานไปยังกระทรวงแรงงาน และทุกหน่วยราชการของไทยที่เกี่ยวข้องด้วย  นอกจากนี้ ผู้บริหารกระทรวงฯจะหาโอกาสเยี่ยมชมกิจการด้านต่างๆของคนไทยในประเทศบรูไนในการเยือนครั้งต่อไป

 

             สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน  เลี้ยงรับรองเป็นเกียรติแก่ รมว.ศธ. และได้นำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาหมู่บ้านน้ำ (Kampong Ayer) ซึ่งเป็นชุมชนกลางน้ำที่มีชาวบรูไนอาศัยอยู่ ประมาณ 80,000 คน มีโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ฯลฯ อยู่ในชุมชนเป็นของตนเอง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไนนำผู้ร่วมคณะบางส่วนได้เยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว  และพบปะกับแรงงานไทยที่ประกอบอาชีพประกอบอาหารในภัตตาคาร และกิจการนวดแผนไทย ฯ 

 

            ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่บรูไนฯ รมว.ศธ.และคณะได้เดินทางไปราชการต่อที่ประเทศมาเลเซีย