ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.มาเลเซีย เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง

 

 

                เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (นายธนะ ดวงรัตน์) พร้อมด้วยนายสิงหเดช   ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวปางมาศ วิเชียรสินธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato Alias Bin Haki Ahmad อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (Immigration DepartmentMalaysia) ณ เมืองปูตราจายา  

                เอกอัครราชทูต ได้แสดงความยินดีต่อ Dato Alias ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นอย่างดีเสมอมา โดยเฉพาะการประสานสถานเอกอัครราชทูตในการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อส่งคนไทยซึ่งพ้นโทษแล้วกลับประเทศไทยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนไทยที่พ้นโทษแล้วเหล่านี้ไม่ต้องอยู่ในสถานกักกันรอส่งกลับเป็นเวลานาน ซึ่ง Dato Alias ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้วยดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

                นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2554  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่ง Dato Alias เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ  ฝ่ายไทยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าคณะและนายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย  Dato Alias ได้เน้นย้ำการพิจารณาในประเด็นที่ทางฝ่ายไทยเสนอ ให้ผู้ถือใบผ่านแดน (Boarder Pass) เดินทางเข้ามาทำงานใน 5 รัฐชายแดนมาเลเซีย นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกเป็นประจำโดยถือคู่กับหนังสือเดินทางหรือใบผ่านแดน เพื่อการบันทึกข้อมูลผู้เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเสนอว่าควรมีการทำบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสองประเทศด้วย  ซึ่งการประชุมพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2554 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ