ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายแรงงานในแต่ละพื้นที่ในสิงคโปร์

 

 

 

 

             สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ (สนร. สิงคโปร์) ได้จัดการอบรมอาสมัครแรงงานในสิงคโปร์  รุ่นที่ 7 ประจำปี 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

             สนร. สิงคโปร์ ได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครแรงงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายแรงงานในแต่ละพื้นที่ และ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา สนร.สิงคโปร์ ได้อบรมอาสาสมัครแรงงานเป็นประจำทุกปี และได้มีการอบรมไปแล้ว 6 รุ่น จำนวน 192 คน การอบรมอาสาสมัครแรงงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในสิงคโปร์ สามารถเข้าถึง บริการของ สอท สิงคโปร์ และสนร สิงคโปร์ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของ สอท สิงคโปร์ และ สนร สิงคโปร์ สามารถชี้แจงแนะนำและแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นแก่แรงงานไทยที่ประสบปัญหา สามารถติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อแรงงานไทยได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และได้รวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

             การอบรมอาสาสมัครแรงงานในครั้งนี้มีแรงงานไทยและคนไทยในสิงคโปร์แจ้งความประสงค์ สมัครเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 94 คน มีผู้เข้าอบรม 74 คน มีผู้คุณสมบัติไม่ครบถ้วน 1 คน (อายุต่ำกว่า 20 ปี)  ดังนั้น จึงมีผู้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตร จำนวนทั้งสิ้น  73 คน อัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (นายมนชัย พัชนี) ได้กล่าวเปิด การอบรมอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์ และขอให้ชุมชนไทยในต่างประเทศได้สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเข้มแข็ง

             ฝ่ายกงสุล ได้บรรยายภารกิจและบริการของฝ่ายกงสุล สอท สิงคโปร์ เช่น การทำ/ต่ออายุหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า การทำนิติกรต่างๆ การช่วยเหลือคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก  การจัดการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

             นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้บรรยายสรุปภารกิจของ สนร. สิงคโปร์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน งานด้านการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน ได้แก่การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาการจ้างงาน การช่วยเหลือ แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  การติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าภาษี  เงินกองทุนเงินทดแทน

             ผศ. พัฒนา กิติอาษา ได้สรุปให้ทราบ ความเป็นมาของสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์ โครงสร้าง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งกิจกรรม สำคัญที่ผ่านมาและที่มีแผนงานสำหรับดำเนินการต่อไปในปี 2554

             นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  เป็นประธานในพิธีปิด ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม หลังจากนั้น ได้กล่าวให้โอวาทแก่ ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความชื่นชมแรงงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศ เป็นที่ชื่นชอบ ของนายจ้างในฝีมือแรงงาน ความขยันขันแข็ง และวินัยในการทำงาน