ข้อเสนอทำงานสัปดาห์ละ 5 วันในไต้หวัน

 

ข้อเสนอทำงานสัปดาห์ละ 5 วันในไต้หวัน
 
                   Mr. Chen Chieh นักกฎหมายพรรครัฐบาลได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพื่อลดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายจากเดิม 84 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ เป็น 80 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้คนงานมีวันทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับข้าราชการ โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยหน้า ซึ่งข้อเสนอนี้ได้ก่อให้เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างคนงานและฝ่ายจัดการ
                   Mr. Chen ได้เสนอร่างแก้ไขบนหลักการที่ว่า ระบบการทำงาน 5 วันได้ถูกนำมาใช้กับระบบราชการ และภาคเอกชนส่วนหนึ่งเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบดังกล่าว ในขณะที่ผู้อำนวยการกองแรงงาน คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) กล่าวว่า การลดชั่วโมงการทำงานได้กลายเป็นแนวโน้มระหว่างประเทศ และเป็นหนึ่งในประเด็นของการสัมมนาที่ CLA จะจัดขึ้น
 
                    อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และวิธีการนำไปปฏิบัติของภาคเอกชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง และนอกจากการขอความเห็นจากฝ่ายแรงงานและฝ่ายจัดการแล้ว รัฐบาลยังจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบความต้องการการทำงานที่แตกต่างกันของภาคการผลิตต่างๆ งานประเภททำที่บ้าน และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในรายละเอียด
                   นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า การทำงาน 5 วันทั่วประเทศจำเป็นจะต้องมีการหารืออย่างรอบคอบระหว่างแรงงานและฝ่ายจัดการ และจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย ในขณะนี้ CLA ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใด
                   เลขาธิการสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งชาติไต้หวัน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีสมาคมอุตสาหกรรม 152 แห่งเป็นสมาชิกได้แสงการคัดค้านต่อข้อเสนอนี้ โดยกล่าวในขณะนี้ไต้หวันเพิ่งจะฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลควรจะให้ความสนใจกับการปรับปรุงเศรษฐกิจภายในประเทศ  และช่วยให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในลาดโลก มากว่าการลดชั่วโมงการทำงานเพื่อเอาใจคนงาน เพราะเมื่อชั่วโมงการทำงานลดลง ต้นทุนค่าแรงงานของอุตสาหกรรมท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการหันมาใช้เครื่องจักรแทนแรงงาน หรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ อันจะเป็นผลเสียต่อคนงาน และเน้นว่าสิ่งที่คนงานต้องการ คือการมีงานทำ มากกว่าการทำงาน 5 วัน
 
                              ในขณะที่เลขาธิการ สหพันธ์แรงงานไต้หวัน กล่าวว่าแม้ว่าคนงานจะต้องการการมีงานทำ แต่ก็ต้องการงานให้งานนั้นมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และกล่าวต่อว่า ไต้หวันเป็นประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ยาวนานที่สุด และความสามารถในการแข่งขันของไต้หวันไม่สามารถสร้างขึ้นบนพื้นฐานของชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน หากมีการนำระบบการทำงาน 5 วันมาใช้จะทำให้ประชาชนมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
                   นอกจากนี้ 60% ของภาคอุตสาหกรรมและบริการก็ใช้ระบบการทำงาน 5 วัน ดังนั้น การบังคับใช้ระบบนี้ทั่วประเทศไม่น่าจะเกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท้องถิ่นแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน เลขาธิการ Taiwan Labour Front กล่าวว่า จากการสำรวจที่ดำเนินการโดย US Bureau of Labour Statistics ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2552 ไต้หวันเป็นประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานที่สุดในบรรดา 20 ประเทศที่มีการสำรวจ ดังนั้น การลดชั่วโมงการทำงานจะเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้
 
แหล่งที่มา : สนร.ไทเป ข่าว China Post