อุปทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เยือนจังหวัดขอนแก่น

     

          นายธวัช สุมิตรเหมาะ อุปทูต นายอาณาจักร สุทธายน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และนางกีรติ ศรีลิโก ผู้ประกอบการไทยโครงการเกษตรไฮโดรโฟนิคในประเทศบรูไน เดินทางเยือนจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพพลในการคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาช่างเครื่องยนต์ การเงินและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค รวมทั้งพบกับผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา สาขาการเกษตร ไปฝึกงานกับผู้ประกอบการที่ประเทศบรูไน หลังจากฝึกงานแล้วนักศึกษาก็มีโอกาสได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่บรูไนทันทีไม่ต้องว่างงาน และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจในประเทศบรูไนต่อไปในอนาคต อีกทั้งเตรียมเยาวชนไทยให้มีพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย

 

          โครงการนี้เป็นการจุดประกายให้นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้พัฒนาฝีมือและทักษะ ตลอดจนความรู้ความสามารถ(Skill)จากประสบการณ์จริงเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไน เมื่อปี 2552 โดยสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราช ทูตไทยฯหาลู่ทาง ดำเนินการและสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทยกับผู้ประกอบการในบรูไน โดยคาดว่านักศึกษาจะออกเดินทางไปยังประเทศบรูไนในเดือนเมษายน 2554 นอกจากนี้อุปทูต และอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ได้เข้า มีการหารือในการส่งเสริมสินค้าของจังหวัดขอนแก่นให้ร่วมงานไทยแลนด์แกรนด์แฟร์ ที่ประเทศบรูไนระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2554 ทำให้มีช่องการส่งออกไปจำหน่ายในประเทศบรูไน รวมทั้งคณะได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ในโอกาสนี้ด้วย