คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) จะปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้น

 

คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) จะปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้น
                   คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) ประกาศว่าจะทำการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงาน โดยในส่วนของค่าปรับสำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว จะถูกปรับเป็นเงินที่สูงขึ้น 3-5 เท่าจากเดิม
                   ภายใต้การแก้ไขกฎหมายนี้ นายจ้างที่ให้คนงานทำงานเกินเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และไม่จ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน หรือไม่ยอมจ่ายค่าล่วงเวลาจะถูกปรับเป็นเงิน 20,000 – 200,000 เหรียญไต้หวัน จากเดิมที่กำหนดค่าปรับไว้ระหว่าง 6,000 – 60,000 เหรียญไต้หวัน ในขณะเดียวกัน นายจ้างที่ปลดคนงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายเงินบำนาญ หรือไม่ให้คนงานลาคลอด หรือหักเงินล่วงหน้าจากค่าจ้างของคนงานจะถูกปรับเป็นเงิน 90,000 – 450,000 เหรียญไต้หวัน จากค่าปรับเดิม 90,000 เหรียญไต้หวัน และผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมายนอกเหนือจากค่าปรับด้วย
 
 
                   CLA กล่าวว่าการเพิ่มค่าปรับนี้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการป้องกันมิให้นายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ที่ผ่านมามีนายจ้างจำนวนหนึ่งยินดีที่จะเสียค่าปรับ และฝ่าฝืนกฎหมายต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ CLA ยังได้เตรียมยกเลิกความผิดทางอาญาจากการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ออกไป แต่จะต้องรับโทษทางการบริหารแทน (Administrative punishment)
                   CLA ยังได้เตรียมที่จะเพิ่มระเบียบใหม่ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยขื่อของนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรฐานแรงงาน นอกเหนือจากการจ่ายค่าปรับ รายชื่อของนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้จะประกอบด้วย ชื่อบริษัท หรือสถาบัน และชื่อผู้รับผิดชอบ และจะถูกนำลงใน website ของ CLA ด้วย
                   CLA จะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา จากนั้นจะส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณา และให้การรับรองต่อไป หากร่างแก้ไขกฎหมายนี้ผ่านสภาในช่วงสมัยประชุมปัจจุบัน ก็จะมีผลบังคับใช้ในครึ่งหลังของปี 2011 นี้
                   ที่ผ่านมา CLA เคยพยายามทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงาน และสัญญาจ้างงาน แต่ถูกระงับด้วยเหตุผลที่ว่า การแก้ไขดังกล่าวมีความซับซ้อน และมีหลายประเด็นมากเกินไปไม่สามารถพิจารณาได้ในระยะเวลาสั้นๆ
 
แหล่งที่มา : สนร.ไทเป