รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพประชุมชี้แจงโควต้าแรงงานต่างชาติปี 2554

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้  ได้เชิญ   เอกอัครราชทูตประเทศผู้ส่งแรงงาน EPS 15 ประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจ้างงานแรงงาน  ต่างชาติ ปี 2554 โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 มีแรงงานต่างชาติพำนักในเกาหลีใต้ทั้งสิ้น 1.26 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานผิดกฎหมาย 170,000 คน    แรงงานต่างชาติมาจากประเทศเวียดนามมากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศไทย

กระทรวงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ คาดการณ์อัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2554 เท่ากับ ร้อยละ 5 ในขณะที่ IMF และ OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีอัตราเติบโตร้อยละ 4.5 และ 4.2 ตามลำดับ

สำหรับแผนการรับแรงงานต่างชาติในปี 2554 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่สิ้นปี 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาความต้องการแรงงานของนายจ้าง ทั้งนี้ โควต้าแรงงานต่างชาติ EPS ปี 2554 เท่ากับ “48,000 คนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14,000 คน โดยพิจารณาจากความต้องการแรงงานทดแทนผู้ที่เดินทางกลับประเทศเนื่องจากครบระยะเวลาอนุญาตทำงานในเกาหลีใต้  ซึ่งมีประมาณ 35,000 คนในปี 2554 และแรงงานผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมประมาณ 13,000 คน

 

การกำหนดโควต้าแต่ละภาคอุตสาหกรรมปี 2554 เปรียบเทียบกับโควต้าปี 2553 ดังนี้

 

ภาค

ปี 2553

ปี 2554

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

28,100

40,000

ภาคก่อสร้างโควต้าคงเดิม

ก่อสร้าง

1,600

1,600

เพื่อคุ้มครองโอกาสในการ

บริการ

100

150

มีงานทำของคนเกาหลีใต้

เกษตร/ปศุสัตว์

3,100

4,500

และอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่

ประมง

1,100

1,750

ในภาวะถดถอย

รวม

34,000

48,000

 

 

            การรับแรงงานต่างชาติโควต้าปี 2554 เข้ามาทำงานในเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส โดยประมาณร้อยละ 75 ของโควต้า จะรับเข้ามาทำงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความต้องการแรงงานสูง  ดังนี้

  

ไตรมาส

รวม

การผลิต

ก่อสร้าง
บริการ

เกษตร/

ปศุสัตว์

ประมง

1

22,900 (47.7 %)

17,000

1,000

150

3,400

1,350

2

12,900 (26.9 %)

11,000

400

-

1,100

400

3

7,200 (15.0 %)

7,000

200

-

-

-

4

5,000 (10.4 %)

5,000

-

-

-

-

 

การกำหนดโควต้าแรงงานต่างชาติ EPS จะกำหนดเฉพาะโควต้ารวมเท่านั้นโดยไม่จัดสรรโควต้าเป็นรายประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสัดส่วนแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้ อย่างเหมาะสม กระทรวงแรงงานฯ จะกำหนดเพดานการรับแรงงานต่างชาติของประเทศผู้ส่ง 15 ประเทศ ไม่เท่ากัน โดยจะพิจารณาจากความต้องการของนายจ้างอัตราส่วนแรงงานผิดกฎหมายของประเทศผู้ส่ง และการบริหารกระบวนการจัดส่ง  ทั้งนี้ จำนวนเพดานการจัดส่งแรงงานที่จัดสรรให้ประเทศผู้ส่ง 15 ประเทศ รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 2-3 เท่าของโควต้าประจำปี

นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้  ยังขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตประเทศผู้ส่งแรงงาน EPS ในการร่วมผลักดันอย่างจริงจังให้แรงงาน EPS ที่ครบกำหนดอนุญาตทำงานในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากปัจจุบันอัตราการหลบหนีของแรงงาน EPS  ที่ครบกำหนดเดินทางกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดมาตรการในการลดจำนวนแรงงาน EPS หลบหนีในกรณีดังกล่าวด้วยการลดโควต้าการรับแรงงาน หรือพักการรับแรงงาน EPS ของประเทศที่มีอัตราการหลบหนีสูง

ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์แรงงานไทยในเกาหลีใต้เพิ่มเติมได้ที่  http://korea.mol.go.th/

 

                                                                 ที่มา :  ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล