ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท. ณ กรุงริยาด ดำเนินโครงการการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย

     

        เมื่อวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2554 สนร.ริยาด และ สอท.ณ กรุงริยาด ได้ร่วมกันดำเนินโครงการการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย และอาสาสมัครแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในซาอุดีอาระเบียของกระทรวงการต่างประเทศ กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย (1) การลงทะเบียน สอบถามประวัติ ภูมิลำเนา สถานที่ติดต่อ (2) การตรวจวัดความดันโลหิต (3) การรับการตรวจ และคำแนะนำจากแพทย์ (4) การรับยา โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น อายุรแพทย์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต จำนวน 85 คน จากนั้น ในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2554 สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท.ณ กรุงริยาด ได้นำแพทย์ไปให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนไทย และแรงงานไทย ที่อยู่ในเมืองอัลโคบาร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงริยาด 450 กิโลเมตร โดยมีคนไทยมารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 65 คน ต่อหนังสือเดินทาง 15 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ สนร.ริยาด ได้ให้คำแนะนำกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ เงินรางวัลสิ้นสุดการทำงาน ให้แรงงานไทยที่มารับบริการ จำนวน 10 คน การให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย และอาสาสมัครแรงงานไทย ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคนไทย และแรงงานไทย เป็นอย่างดี เพราะทำให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ตระหนักถึงการดูแลตนเอง ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่มาจากประเทศไทย ซึ่งช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้มีมากขึ้น รวมทั้ง ได้รับทราบแนวทางการรักษาสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะทำงานในต่างประเทศได้ต่อไป