สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA

    

           เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นางสาวปางมาศ วิเชียรสินธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และเจ้าหน้าที่สนร. มาเลเซีย พร้อมกับผู้แทนด้านการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้เยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอาชีพ GIATMARA สาขา Taman Keramat กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับคณะของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนายอดินันท์ ปากบารา รองเลขาธิการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค คณะครู และเจ้าหน้าที่ รวม ๒๔ คน โดยมี Puan Meriyam Abd. Majid ตำแหน่ง Chief Executive Officer ของศูนย์ฝึกอาชีพ GIATMARA ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ศูนย์ฝึกอาชีพ GIATMARA เป็นหน่วยงานฝึกอาชีพภายใต้กระทรวงพัฒนาชุมชน มาเลเซีย วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อฝึกทักษะฝีมือให้ประชาชนทั่วไป (เชื้อสายมาเลเซีย Pumi Butra) มีเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเจตจำนงของรัฐบาลมาเลเซียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนให้พ้นเกณฑ์ที่กำหนดภายในปี ๒๐๑๒ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพ GIATMARA มีสาขาทั้งสิ้น ๒๑๖ แห่งทั่วประเทศ (ตามพื้นที่การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร) โดยจะเพิ่มเป็น ๒๓๑ สาขาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เปิดฝึกอาชีพ ๑๒ สาขาวิชา ๓๙ หลักสูตร โดยแต่ละศูนย์จะมีจุดเน้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ รับผู้เข้าฝึกโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอเพียงสามารถอ่าน เขียน และมีความสนใจในการฝึก เน้นภาคปฏิบัติร้อยละ ๘๐ แบ่งหลักสูตรเป็น Module ตามหลัก Competency Based ที่สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้ฝึกและตลาดแรงงาน ผู้จบการฝึกสามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีทางด้านเทคนิกได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาชุมชนจำนวน 19 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท Petronas Petroliam National Berhad, บริษัท Proton Holdings Berhad และ Federal Land Development Authority (FELDA) ทั้งในด้านเงินทุน อุปกรณ์การฝึก เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าฝึกทั้งสิ้น ๑๒,๔๑๖ คน เป็นชาวมาเลเซียจำนวน ๑๒,๓๙๖ คน และคนไทย ๒๐ คน ซึ่งเป็นเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลมาเลเซียภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย: JDS (รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๔) เมื่อจบการฝึก ศูนย์ฯ จะมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพพื้นฐานให้คนละ ๑ ชุด นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ การส่งครูฝึกไปฝึกทักษะอาชีพให้ชาวกัมพูชา (ปี ๑๙๙๔-๒๐๐๓) รับนักศึกษาจากจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียเข้าฝึกที่ศูนย์ฯ และมีโครงการ Malaysia Technical Cooperation Program กับประเทศซูดาน เป็นต้น ระหว่างการบรรยายสรุปได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายด้าน ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรมในระบบ Competency Based คุณสมบัติของครูฝึก การ retrain ครูฝึกกรณีหลักสูตรที่สอนถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเข้าฝึก เป็นต้น สำหรับทางฝ่ายศูนย์ฝึกอาชีพ GIATMARA ได้ขอให้ฝ่ายไทยช่วยติดตามผลหลังจากเยาวชนไทยจบการฝึก ว่าได้ใช้เครื่องมือพื้นฐานที่มอบให้ไปประกอบอาชีพหรือไม่ จำนวนเท่าได นอกจากนี้ คณะจากศอ.บต. มีความสนใจที่จะขอส่งครูของไทยเข้าดูงานการฝึกอบรมในระบบของ GIATMARA ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดี