รองปลัดก.แรงงานเปิดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานในอีกห้าปีข้างหน้า

      

      นางจิราภรณ์ เกษรสุจริต รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559 ครั้งที่ 3 โดยกล่าวว่า แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555 – 2559) นับเป็นแผนฉบับที่ 3 ตั้งแต่มีการปฏิรูปราชการ จัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงาน เมื่อ พ.ศ. 2545 (เดิมเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนี้จากภาคีที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ในฐานะผู้ร่วมจัดทำ มีส่วนได้ส่วนเสีย (steakholder) และผู้รับบริการจากกระทรวงแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกมิติ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาได้อย่างแท้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ด้านแรงงานในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559 สำหรับร่างแผนแม่บทด้านแรงงานฯ ฉบับนี้ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผน โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555 – 2559) และคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนแม่บทฯ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาเรื่อง “อนาคตสถานการณ์แรงงานไทยในมุมมอง 3 มิติ” คือมิติด้านตลาดแรงงาน มิติผู้ใช้แรงงาน และมิติการบริหารจัดการแรงงาน ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ประมวลได้จะนำไปใช้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน