รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สิงคโปร์

 

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และคณะผู้บริหารแระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายชีวเวช เวชชาชีวะ ที่ปรึกษา รมว.รง นายสมเกียรติ กอไพศาล ที่ปรึกษา รมว.รง นายชูเกียรติ์ จันทร์ทอง ที่ปรึกษา รมว.รง นายธนเดช โชคสุชาติ ที่ปรึกษา รมว.รง นายสุภัท กุขุน ที่ปรึกษา รมว.รง นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายขภัช นิมมานเหมินท์ เลขานุการ รมว.รง นายประวิทย์ เคียงผล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้แทนสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวนุชชา ตรีธัญญพงศ์ และนางสาวรัตนา จันตะแสง เดินทางมาราชการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2554

 

              ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 เอกอัครราชทูต  ณ สิงคโปร์ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)  ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ รมว.รง. และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ณ ห้องรับรอง VIP Complex สนามบินชางงี   หลังจากนั้นได้นำคณะเดินทางไปพบปะสนทนากับคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Woh Hup Pte Ltd เพื่อขยายตลาดแรงงานไทยมายังสิงคโปร์ที่มารอต้อนรับที่โรงแรม Marina Bay Sands Hotel 

 

             ในวันที่ 27 มีนาคม 2554 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย อาสาสมัครแรงงาน นักศึกษา มสธ.สาขาสิงคโปร์ สมาคมผู้ประกอบอาหารไทยในสิงคโปร์ และสมาคมเพื่อนแรงงานไทย ณ อาคาร Golden Mile Complex พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านให้ไว้ด้วย

 

             หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง บริษัท Kenyon Engineering Pte Ltd เพื่อพบปะนายจ้างและเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่ทำงานและพักอาศัยภายในบริเวณบริษัท ก่อนเดินทางกลับ รมว.รง มอบชุดยาสามัญประจำบ้านให้แก่แรงงานไทยทุกคน

 

             จากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังหอพัก Five Star Dormitory ที่มีแรงงานไทยพักอาศัยจำนวนมากเพื่อสำรวจดูสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยก่อนเดินทางกลับที่พัก

 

             ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต  ณ สิงคโปร์ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เลี้ยงรับรองคณะของ รมว.รง ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศสิงคโปร์ด้วย