มาเลเซีย ออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass”

 

ดาโต๊ะ สรี ฮิชามมุดดีน ฮุสเซน (Datuk Seri Hishammuddin Hussein) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศมาเลเซีย ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการตรวจคนเข้าเมือง จะเริ่มเปิดให้มีการขอใบอนุญาตทำงานประเภท Residence Pass ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการออก Residence Pass เพื่อดึงดูดให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือผู้มีทักษะฝีมือขั้นสูง เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย เพื่อผลักดันให้มาเลเซียมีความเจริญก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้ดีภายในปี 2020

 

ปัจจุบัน รัฐบาลมาเลเซียจะออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาติ 4 ประเภท ได้แก่ (1) Long Term Social Visit Pass - ออกให้กับคู่สมรสของชาวมาเลเซีย สามารถใช้ทำงานได้ (2) Visit Pass (Temporary Employment) – ออกให้กับแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี สามารถต่อได้สูงสุด 5 ปี (3) Visit Pass (Professional) ออกให้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีระยะเวลาทำงานในประเทศมาเลเซียไม่เกิน 12 เดือน และ (4) Employment Pass (Expatriate) ออกให้กับคนงานระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2,500 ริงกิต ขึ้นไป ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี สามารถต่ออายุได้ตามการอนุมัติของคณะพิจารณา

 

ผู้ถือใบอนุญาตประเภท Residence Pass จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากใบอนุญาตประเภท EmploymentPass ดังนี้

1.     ได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำงานในมาเลเซียได้เป็นระยะเวลา 5-10 ปี (ต่ออายุได้)

2.     ไม่ต้องผูกพันกับนายจ้างรายหนึ่งรายใด สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนใบอนุญาตใหม่

3.  คู่สมรสและบุตรของผู้สมัคร (อายุไม่ถึง 18 ปี) จะได้รับ ResidencePass ด้วย และคู่สมรสที่ได้ ResidencePass ยังมีสิทธิทำงานในประเทศมาเลเซียได้อีกด้วย 

 

          ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอ Residence Pass จะต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตประเภท EmploymentPass อยู่แล้ว และอาศัยและทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ขั้นแรกจะออกให้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนกับบริษัท Talent Corporation Malaysia Berhad:TalentCorp) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีก่อน ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติเป็นช่วงๆ ไป

 

          สนร. มาเลเซีย เห็นว่าการประกาศออกใบอนุญาตประเภท Residence Pass พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จูงใจเหล่านี้ จะดึงดูดความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่กำลังทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วย และเป็นที่น่าสังเกตว่า มาเลเซียพยายามหามาตรการที่จะลดจำนวนแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือ แต่สำหรับระดับผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาลฯ พยายามสร้างสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นประเทศพัฒนาภายในปี 2020