สนร.ริยาด รับการตรวจนิเทศงานของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์) และคณะผู้ตรวจราชการ รวม 6 คน ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

 

 

 

           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 3 เมษายน 2554 สนร.ริยาด สนร.เจดดาห์ และ สกญ.ณ เมืองดูไบ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก  และรับการตรวจนิเทศงานของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี   สืบวงศ์แพทย์) และคณะผู้ตรวจราชการ รวม  6  คน ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยในวันที่  30 มีนาคม 2554 สนร.ริยาด ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (นายปสันน์   เทพรักษ์) ซึ่งให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์การจ้างงานแรงงานไทยในเมืองดูไบ   และในวันที่ 31 มีนาคม 2554  สนร.ริยาด ได้รายงานสรุปสถานการณ์การจ้างงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย และเขตอาณาที่รับผิดชอบ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากนั้น ได้นำคณะไปเข้าพบนายจ้าง  และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย   บริษัท Crown  Emirate  มีแรงงานไทยทำงานอยู่ 146  คน

 

ต่อมาวันที่ 1 เมษายน 2554  สนร.ริยาด ได้นำคณะเดินทางไปกรุงอาบูดาบี เพื่อเข้าพบนายจ้างบริษัท Danieli  ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 600 คน โดยในโอกาสนี้เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (นายสมชัย  จรณะสมบูรณ์)  รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี  สืบวงศ์แพทย์)  และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นายชัยยศ อยู่ทรัพย์) ได้กล่าวกับแรงงานไทย ที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่ทำงาน  เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน   การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท  และการส่งเสริมตลาดแรงงานไทย   เพื่อร่วมกันสร้างภาพพจน์ที่ดีของแรงงานไทย  จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี อย่างเป็นทางการ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ  การเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานไทย การกำหนดให้นายจ้างต้องจ้างหัวหน้างาน  พ่อครัวไทยตามสัดส่วนแรงงานไทย และการลดขั้นตอนในการเดินทางไปรายงานตัวระหว่างกลับไปพักผ่อนชั่วคราวในประเทศไทย