สนร.ริยาด ปฏิบัติภารกิจที่เมืองเจดดาห์ และเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเมืองตาอีฟ

 

 

 

 

 

              เมื่อวันที่  7 – 11 สิงหาคม 2554  สนร.ริยาด ได้เดินทางไปราชการที่เมืองเจดดาห์เพื่อปฏิบัติภารกิจ  เตรียมการรับส่งมอบงานของสนร.เจดดาห์ การพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาลี  สกลวารี  กงสุลใหญ่  ณ เมืองเจดดาห์ และรับทราบสถานการณ์คนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย การหารือกับ นายเกรียงศักดิ์ ศรีทิพโพธิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงาน จากนั้นได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจ ให้กับคนงานไทยที่เมืองตาอีฟ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจดดาห์  ประมาณ  200  กิโลเมตร  ทำงานเป็น ช่างทอง  โดยนายดำเนิน ทะวาปี  อาสาสมัครแรงงาน พร้อมด้วยคนงานรวม 30 คน ให้ข้อมูลว่า  นายจ้างบริษัทนี้มีการดูแล ให้ค่าจ้าง และสวัสดิการที่ดีแก่คนงานซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูง  ทำให้มีรายได้ที่ดี  เดือนละ  800 – 1,600  ดอลล่าร์ขึ้นไป มีการทำงานล่วงเวลา นายจ้างจัดหาที่พักให้ ค่าอาหารรวมอยู่ในค่าจ้าง  โดย สนร.เจดดาห์ ได้ส่งล่ามเข้ามาฝึกอบรมภาษาอาระบิค  และเข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ