ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์‏

 

 

 

            สนร.สิงคโปร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554  ณ  บริเวณชั้น 3 อาคารโกลเด้น มาย คอมเพล็กซ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแรงงานไทย ในประเทศสิงคโปร์ ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานไทย ให้คำแนะนำการป้องกันโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งรณรงค์ให้แรงงานไทย ลด ละเลิก สิ่งเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน อบายมุขทั้งปวง ให้แรงงานไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่แรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ ให้ตระหนักถึงความห่วงใยของส่วนราชการไทยที่มีต่อแรงงานไทย/คนไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์
            โดยโครงการฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย                                           
             1. การตรวจสุขภาพแรงงานไทย โดยคณะแพทย์จากสภากาชาดไทย 9 ท่าน และคณะพยาบาลอีก 14 ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 ท่าน  มีแรงงานไทยเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 1,328 คน เป็นชาย จำนวน 1,215 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.49 ของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด เป็นหญิงจำนวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งในภาพรวมแล้วส่วนใหญ่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถทำงานได้ตามปกติ รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจและผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
             นอกจากนี้คณะแพทย์ ยังได้ให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับการตรวจที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ความอ่อนล้าจากการทำงาน ด้วยการสอนและสาธิตให้ทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง  การออกกำลังกายที่ถูกวิธี และการผ่อนคลายความเครียด โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติดใด ๆ และเมื่อตรวจสุขภาพแล้วเสร็จ  ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคน จะได้รับผลการตรวจสุขภาพและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งได้รับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านคนละ 1 ใบ ด้วย
              2. การจัดฝึกอบรม “การอบรมปฐมพยาบาล การกู้ชีวิตเบื้องต้น และความรู้ในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพตนเอง” โดยสภากาชาดไทย ได้จัดฝึกอบรมให้กับหัวหน้างานหรือตัวแทนแรงงานไทยจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีการว่าจ้างแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก อาสาสมัครแรงงาน และกลุ่มนักศึกษา มสธ. จำนวน 46 คน ได้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  ป่วยไข้ ก่อนนำส่งแพทย์ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคภัยที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์  เพื่อให้ตัวแทนแรงงานไทยที่สำเร็จการฝึกอบรมนำไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนแรงงานต่อไป
              3. กงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ ได้ให้บริการด้านการกงสุลสัญจร ตลอดจนรับลงทะเบียนเพื่อสิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แรงงานไทยได้ให้ความสนใจ เข้าลงทะเบียนและขอคำปรึกษาแนะนำจำนวน 201 คน
              4. การให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน โดย สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เป็นให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน และการทำงานในสิงคโปร์ และมีการรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนต่างๆ  ตลอดจนรับเรื่องจากคณะแพทย์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือแรงงานไทยที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้แก่โรคหัวใจ  รวมถึงการประสานงานกับหัวหน้างานและนายจ้าง เพื่อดูแลเรื่องชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จำนวน 7 ราย
               นอกจากนั้น สนร.สิงคโปร์ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของแรงงานไทยต่อโครงการฯ  จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 1,288 คน ของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 1,328 คน คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของผู้เข้ารับการตรวจ พบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ทราบข่าวว่ามีการตรวจสุขภาพ จากป้ายผ้าใบที่ติดไว้ที่อาคารโกลเด้น มาย คอมเพล็กซ์ รองลงมาทราบจากการบอกต่อของ เพื่อนแรงงาน สำนักงานแรงงานไทย ณ สิงคโปร์ จากสมาคมเพื่อนไทยในสิงคโปร์  หอพักคนงาน บริษัทนายจ้าง และการส่งข้อความประชาสัมพันธ์โครงการของ SingTel ตามลำดับ ผลสำรวจยังพบอีกว่า แรงงานไทยที่มาตรวจสุขภาพในปีนี้ จำนวน 642 คน ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และได้แสดงถึงความพึงพอในระดับมาก และมากที่สุด ต่อโครงการฯ ถึงกว่าร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดประสงค์ให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อไปเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแรงงานไทยในสิงคโปร์