สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IMM Japan รุ่น 23-05

 

 

 

 

        

 

             ตามที่กระทรวงแรงงานได้ลงนามความร่วมมือกับ  International Manpower Development Organization, Japan (IM Japan) เพื่อส่งผู้ฝึกงานไทยไปฝึกงาน เรียนรู้เทคโนโลยีในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดยจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยกรมการจัดหางานเดินทางเข้าไปฝึกงานเดือนละ ๑ รุ่น นั้น

 

              เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ นางฉันทนา บุญอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับเชิญจาก IM Japan ไปปฐมนิเทศให้ความรู้และข้อแนะนำในการทำงาน การดำรงชีพต่างๆแก่ผู้ฝึกงานไทย    รุ่น ๒๓-๐๕ จำนวน ๓๓ คน ที่เพิ่งเดินทางเข้าฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ IM Japan ที่เมือง Motoyawata จังหวัด Chiba ชานกรุงโตเกียว โดยมีนางเมทิกา สัตตานุสรณ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และ    นางมาลี วาดะ ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ เข้าร่วม จึงขอรายงาน ดังนี้

 

               ๑.   การไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan เป็นกิจกรรมที่สนร.ญี่ปุ่นดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกงานให้นำไปปรับใช้ในการทำงานและการ   ดำรงชีพระหว่างที่ฝึกงานอยู่ในญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น และที่สำคัญคือ เพื่อแนะนำสนร.ญี่ปุ่นให้ผู้ฝึกงานได้รู้จัก  ในฐานะที่จะเป็นหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงแรงงานที่จะร่วมกับ IM Japan ดูแลผู้ฝึกงานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น พร้อมสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ฝึกงาน

 

               ๒.   อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ฝึกงานที่ผ่านคัดเลือกอบรมจนได้มาฝึกงานในโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ผู้ฝึกงานได้มีโอกาสมาฝึกงานในบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูง  ได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น และมีค่าตอบแทนที่สูง ขอให้ผู้ฝึกงานตั้งใจฝึกงานให้สำเร็จหมั่นฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่จบการฝึกงานจากญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย เนื่องจากมีบริษัทญี่ปุ่นในไทยจำนวนมากที่ต้องการจ้างผู้ที่มีใช้ภาษาญี่ปุ่นได้และเรียนรู้ระบบการทำงานแบบญี่ปุ่นแล้ว ขอให้ระลึกเสมอว่าทุกคนเป็นตัวแทนของประเทศไทย พยายามตั้งใจฝึกงานและไม่สร้างปัญหาให้แก่นายจ้าง และสังคมญี่ปุ่น  พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การคบคนไม่มีวีซ่า และอย่าหลงเชื่อคนที่ชักชวนไปในทางที่ไม่ดี  ให้อดออม   เก็บเงินเพื่ออนาคต หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำงาน การดำรงชีพ ขอให้ปรึกษาผู้ดูแลของบริษัท เจ้าหน้าที่ IM Japan และสนร.ญี่ปุ่น ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากที่ผู้ฝึกงานกระจายเข้าทำงานตามบริษัทต่างๆแล้ว สนร.ญี่ปุ่นก็จะติดตามดูแลเยี่ยมเยียน ให้ความช่วยเหลือจนจบการฝึกงาน บรรยากาศการปฐมนิเทศเป็นไปด้วยความอบอุ่น