ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ จัดทดสอบพ่อครัวแม่ครัว‏

 

 

 

 

                  สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมกุ๊กไทยในสิงคโปร์ อบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จำนวน ๕๙ คน ผ่านการอบรมและทดสอบ ได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ จำนวน ๕๔ คน สำหรับระดับ ๒ ได้อบรมและทดสอบเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จำนวน ๑๗ คน ผ่านการอบรมและทดสอบ ได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๒ จำนวน ๑๗ คน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกท่าน ได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองเป็นหลักฐานการประกอบวิชาชีพ โดยบางส่วนได้รับมอบวุฒิบัตรด้วยตนเองจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔


                  ในโอกาสนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดส่งรองอธิบดี (ม.ล ปุณฑริก สมิติ) พร้อม วิทยากรผู้ทดสอบ และคณะเจ้าหน้าที่ มาเป็นวิทยากรอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สมาคมกุ๊กไทยในประเทศสิงคโปร์ ได้เอื้อเฟื้อสถานที่อบรมและทดสอบ


                  ในแง่ของความคุ้มค่าของโครงการนั้น สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์พบว่าบริษัทนายจ้าง/ร้านอาอารไทยในสิงคโปร์ มีความชื่นชมหน่วยราชการไทยเป็นอย่างมากที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ไม่เพียงต่อตอบสนองความนิยมที่เพิ่มขึ้นของร้านอาหารไทยเท่านั้น ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ประกอบอาหารไทย ได้รับการอบรมทักษะฝีมือ มีหนังสือรับรองวิชาชีพ ได้ยื่นขอใบอนุญาตการทำงานและมีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพของพ่อครัว/แม่ครัวจากประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนของผู้ประกอบอาหารไทยในสิงคโปร์ พบว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาชีพอื่น อยู่ระหว่าง ๑,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ เหรียญสิงคโปร์ หรือ ๒๕,๐๐๐ – ๘๗,๕๐๐ บาทต่อเดือน คาดว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งหมด ๗๑ คน สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานและทำงานต่อเนื่องในประเทศสิงคโปร์ ได้อีกปีละหลายล้านบาท